ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Κανονισμοί υπάρχουν, το ερώτημα που παραμένει είναι αν  ελέγχονται ή εφαρμόζονται και αν οι παραβάτες τιμωρούνται.
Θα στείλουμε όμως μήνυμα στο Δήμο. Η ευθύνη 
όμως βαρύνει ΟΛΟΥΣ μας.
1.    ΓΕΝΙΚΑ
2.    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
·       Αντικείμενο του κανονισμού
·       Αρμοδιότητες εφαρμογής
·       Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

3.    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
·       Εξαίρεση από τον Κανονισμό

4.    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
·       Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων
·        Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα.
·       Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα
·       Υποχρεώσεις υπευθύνων Ειδικών και Επικίνδυνων Απορριμμάτων

5.    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

6.    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
·       Υποχρεώσεις πεζών–οδηγών
·       Ρύπανση από διαφημίσεις
·       Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
·       Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις
·       Καθαριότητα οδών
·       Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
·       Λαϊκές Αγορές
·       Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα

7.    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
·       Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων
·       Καθαριότητα οικοπέδων
8.    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
9.    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣΓΕΝΙΚΑ
Προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής αποτελεί η καθαρή πόλη. Ένας Νέος Δήμος Μαραθώνος, αντάξιος της ιστορίας, του πολιτισμού του, της φυσικής ομορφιάς και ένα περιβάλλον όμορφο και υγιές.
 Η Υπηρεσία Καθαριότητας ως σύνολο αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για να διατηρήσουμε την πόλη καθαρή, για να δώσουμε στο Νέο Δήμο Μαραθώνος, την εικόνα που δικαιούται και που όλοι επιθυμούμε. Το σημαντικότερο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι βεβαίως μια καλά οργανωμένη και πλήρως εξοπλισμένη υπηρεσία καθαριότητας. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των Δημοτών στην προσπάθεια, στη βάση ενός πλαισίου αρχών που θα καθορίζει τους όρους αυτής της συνεργασίας. Αυτό επιχειρεί ο παρών κανονισμός.
Η ραγδαία κακοποίηση του περιβάλλοντος στην εποχή μας καθιστά επιτακτική την ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ικανοποιητική ποιότητα ζωής για μας και τα παιδιά μας. Αυτό το καθαρό περιβάλλον που σε όλο πλέον τον κόσμο θεωρείται κοινωνικό αγαθό, εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητες και ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει την ευθύνη για τη δημόσια υγεία, την θέσπιση σχετικών κανόνων, την διαχείριση των μέσων καθαριότητας και τις υποχρεώσεις των πολιτών.
Ο Νέος Δήμος Μαραθώνος, βαδίζοντας στα πρότυπα των μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων, ξεκινά δυναμικά επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, αποβλήτων συσκευασίας, αλουμινένιες, γυάλινες, χάρτινες, πλαστικές συσκευασίες, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών, συσσωρευτών και πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Με στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας τη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στο χώρο της υγειονομικής ταφής και κατ΄ επέκταση τη μερική επίλυση του προβλήματος την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων ουσιών και υλικών.
Ο νέος κανονισμός καθαριότητας είναι σχεδιασμένος να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης και να υπηρετεί αρχές και στόχους που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων (στερεά απόβλητα). Εκτός των παραπάνω βασικό του μέλημα είναι η ενημέρωση των πολιτών και η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των στην προσπάθεια, που όπως προελέχθη, αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας. Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 79 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/8-9-2006 «Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Νέου Δήμου Μαραθώνος, κωδικοποιημένος, ως εξής :


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο του Κανονισμού.
Ο παρών Κανονισμός έχει το εξής αντικείμενο:
α) Ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των δημοτών και του Δήμου, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
β) Συμβάλλει στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων–στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ.α.).
γ) Αποσκοπεί στην ενημέρωση και συμμόρφωση του κοινού με τις σχετικές δημοτικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2 – Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού.
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή, η οποία εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας (προϊστάμενους, επόπτες καθαριότητας κ.λ.π.) για τη διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και την υποβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών. Οι φορείς, οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες που επισκέπτονται ή δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω υπηρεσίες ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής τους.
ΑΡΘΡΟ 3 – Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων.
Απορρίμματα–στερεά απόβλητα: θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν.
Στερεά απόβλητα θεωρούνται: όσα περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΑ και ΙΒ΄ του άρθρου 24 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69728/824 (ΦΕΚ Β 358/1996).
Οικιακά απόβλητα θεωρούνται: όσα παράγονται από τις χρήσεις των κατοικιών, τον οδοκαθαρισμό ή άλλα απόβλητα, που μπορούν από τη φύση ή την σύνθεση τους να εξομοιωθούν με τα «οικιακά».
Δημοτικά απόβλητα είναι: όσα περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΒ΄ του άρθρου 21 της ίδιας ως άνω Κ.Υ.Α. με ονοματολογία αναφοράς 20.00.00. Εξαιρούνται όσα απόβλητα της ίδιας ονοματολογίας περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί με την απόφαση 94/904 Ε.Κ.


Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.
1.    Τα δημοτικά αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α)Εσωτερικά απορρίμματα, προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από κάθε χώρο όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των αμέσως παρακάτω περιπτώσεων με στοιχεία (β) και (γ).
β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία εναποτίθενται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.
γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.
δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π.
ε) Ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.
2.    Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Υπολείμματα από δραστηριότητες μονάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε άλλης μονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης, λαϊκών αγορών, ιχθυαγορών, ιχθυόσκαλας κ.α.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο - πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και υπολείμματα τροφών κ.α.)
β) Απόβλητα νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων, προερχόμενα από αίθουσες, παθολογοανατομικών, μικροβιολογικών, αιματολογικών εργαστηρίων, τμημάτων λοιμωδών νόσων κ.λ.π., εκτός των μολυσματικών αποβλήτων, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά για εξουδετέρωση με ειδικά μηχανήματα αποστείρωσης.
γ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
δ) Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα.
ε) Άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, σκάφη και άλλα οχήματα ή μηχανήματα, καθώς και εξαρτήματα ή μέρη τους.
στ) Εξωτερικά υγρά απόβλητα οικιών, καταστημάτων-επιχειρήσεων (νερά πλυντηρίων βοθρολύματα κ.λ.π)  3.    Τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν:
Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά κ.λ.π.), όπως αυτά ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 19396/1546/1977 με τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄604), η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4 – Υποχρεώσεις του Δήμου
Με βάση τον παρόντα κανονισμό ο Δήμος εκτελεί τις ακόλουθες δράσεις:
1.    Η οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. α και β του παρόντος Κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Διεύθυνση Καθαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά μέσα του Δήμου σε χώρους υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης, ή και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
2.     Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 του παρόντος κανονισμού (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.τ.λ.), πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από την Διεύθυνση και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Καθαριότητας των δημοτικών διαμερισμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την αποκομιδή ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων, να προκαταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο (ανάλογα με το βάρος, τον όγκο του κ.τ.λ.), όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   
3.    Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2. Την αποκομιδή της συγκεκριμένης κατηγορίας απορριμμάτων υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα ειδικά απορρίμματα. Ο Δήμος μπορεί κατά περίπτωση να αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων, εφ’ όσον έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα. Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4.    Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων με την περισυλλογή και απομάκρυνση μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης ή από οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους.
Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κ.λ.π. τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
5.    Η ενημέρωση των δημοτών, για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινόχρηστων χώρων.
6.    Η γνωστοποίηση στους κατοίκους, του παρόντος Κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α 114/8.6.2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
7.    Η λήψη εκτάκτων μέτρων, για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων.
8.    Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από τους Νόμους 2939/2001 και 3854/2010 για την «Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
9.    Επί πλέον ο Δήμος φροντίζει:
§  Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
§  Να ιδρύει και χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης.
§  Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.
§  Να προμηθεύεται και χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό.
§  Να χρησιμοποιεί τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνολογική Εφαρμοσιμότητα και την Οικονομική Βιωσιμότητα.
§  Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων.
§  Να συμβάλλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.
§  Να ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους.
§  Να ενισχύει και να συνεργάζεται με Εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.
§  Να γίνεται τακτική δειγματοληψία νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και ανακοίνωση των αναλύσεων.
§  Να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του εδάφους (διάθεση αποβλήτων, ακατάλληλη λίπανση, χρήση φυτοφαρμάκων διάβρωση κ.λ.π.).


ΑΡΘΡΟ 5 – Ειδικές διατάξεις
Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό
1.    Όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 69728/824 με τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. Β 358/1996) «ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν - λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητας τους - δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεση τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας».
Ο Δήμος δεν υποχρεούται:
2.    Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων-αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως:
-      ραδιενεργά απόβλητα
-      εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
-      απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, καταλύτες αυτοκινήτων
-      γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, εντομοκτόνων κ.α.
3.    Στην αποκομιδή οποιωνδήποτε στερεών αποβλήτων του άρθρου 3, όταν αυτά παράγονται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να μην είναι σε θέση με τις υπάρχουσες δυνατότητες του να ανταποκριθεί στις εργασίες αποκομιδής ή διάθεσης ή όταν αυτά παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους.  Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
4.    Στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.
5.    Στον καθαρισμό Αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
6.    Να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, οι οποίοι ανήκουν σε φορείς απαλλασσόμενους της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Στην περίπτωση αυτή και εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση ή εκμετάλλευση τα ακίνητα τους σε ιδιώτες -υπόχρεους καταβολής τελών-, ο Δήμος δικαιούται να βεβαιώνει ανάλογα τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου.
7.    Η καθαριότητα των δημόσιων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής  του προβλεπόμενου τέλους όπως αυτό θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται σε μέσα μηχανικής αποκομιδής ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση.
8.    Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. - Σ.Μ.Α. κ.τ.λ.), ο Δήμος, μετά από ενημέρωση των δημοτών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.
9.    Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα, τα μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο, που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση ή καταστροφή με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο των μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης , που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
10.                     Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κ.τ.λ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σκοπό του και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού της πόλης αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6
Ορισμοί για τους χώρους παραγωγής απορριμμάτων και τους υπεύθυνους της τήρησης καθαριότητας και των διατάξεων του Κανονισμού.
1.    Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από την πόλη μας, καθώς και όλοι οι φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα Δημοτικό Κανονισμό.
2.    Κατοικίες: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου.
3.    Επιχειρήσεις–Καταστήματα: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού κατά περίπτωση είναι:
-      Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
-      Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.
-      Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, καθώς και για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ο Διαχειριστής
-      Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-      Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-      Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.
-      Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν.
4.    Γραφεία: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελμα, μόνιμο ή πρόσκαιρο. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχος του γραφείου.
5.    Οικόπεδα: θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο κύριος, νομέας ή κάτοχος του οικοπέδου. Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
6.    Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια: θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ορίζεται με απόφαση της διεύθυνσης της μονάδας, που κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Δήμο. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.
7.    Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης: θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και γενικά κάθε προστηθείς από τους προαναφερόμενους επαγγελματίες.
8.    Για τα κάθε είδους οχήματα: υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Για κάθε είδους οχήματα του Δημοσίου υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που τέτοιος δεν υπάρχει, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία είναι χρεωμένο το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.
9.    Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λ.π.: υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια.
10.                    Κάθε οικοδομή από 250 και άνω τ. μ., οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου μηχανικής αποκομιδής σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο , ώστε να είναι προσβάσιμη η μεταφορά του από και προς το απορριμματοφόρο. Για οικοδομές με συνολική δόμηση μέχρι 500 τ.μ. , ο χώρος πρέπει να υποδέχεται κάδο 250 λίτρων. Για οικοδομές από 500 – 1.500 τ.μ. να δέχεται κάδο 1.100 λίτρων, από 1.500 – 3.000 τ.μ. να δέχεται 2 κάδους των 1.100 λίτρων και αναλογικά θα ισχύσει το ίδιο ανά 1.500 τ.μ. επί πλέον δόμησης. Για τις νέες οικοδομές ο σχεδιασμός του χώρου αυτού θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
11.                    Οι υπεύθυνοι των προηγουμένων παραγράφων: του ίδιου άρθρου του παρόντος Κανονισμού μπορούν να ορίσουν με έγγραφό τους συγκεκριμένο πρόσωπο, που συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα και την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Για να ισχύει η παραπάνω μεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο εκείνος που αναθέτει, όσο και εκείνος που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριμένης υπευθυνότητας, να συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρμοδίου Δημοτικού υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρμοδίως η ημεροχρονολογία και το περιεχόμενο του κειμένου, καθώς και η γνησιότητα των υπογραφών. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω θεωρημένου εγγράφου κατατίθεται υποχρεωτικά και με ευθύνη του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα.
1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού οι υπεύθυνοι καθαριότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού , υποχρεούνται:
α) Να γνωρίζουν και να τηρούν το καθορισμένο πρόγραμμα του Δήμου για την αποκομιδή απορριμμάτων.
β) Να τοποθετούν τα απορρίμματά τους συσκευασμένα σε καλά κλεισμένους και ανθεκτικούς πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους.
γ) Να εναποθέτουν τους παραπάνω σάκους μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων πριν από την καθορισμένη ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου από την περιοχή τους.
2.    Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του κτιρίου μέχρι την αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου ή τοποθέτησης της πρόσοψης του κτιρίου εσωτερικά της οικοδομικής γραμμής, ο χώρος αυτός μπορεί να γίνει το προκήπιο ή ο παρόδιος ακάλυπτος χώρος (άρθρο 376 ΠΔ 27/99 περί κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας).
3.    Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων,
οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής, οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής). Η παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π», καθώς και η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
4.    Κάθε επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους μηχανικής αποκομιδής αποτελεί παράβαση, που επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
5.    Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και υπεράσπισης της αισθητικής της πόλης απαγορεύεται:
α) Η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης.
β) Η εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την απαιτούμενη κατάλληλη συσκευασία.
γ) Η τοποθέτηση εντός των κάδων μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων.
δ) Η ρίψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων επί του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων. Τα μαγειρικά ή μηχανικά έλαια επιβάλλεται να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης.
Για κάθε παράβαση αυτής της διάταξης ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
6.    Στις περιοχές όπου υπάρχουν κάδοι μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τα εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα (εκτός των χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών συσκευασίας) με τη συσκευασία που περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, πρέπει να τοποθετούνται μόνο μέσα στον πλησιέστερο προς την ιδιοκτησία που τα παράγει κάδο.
7.    Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την μηχανική αποκομιδή και χρήση κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι, υποχρεούνται, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους, έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου τους επί της οδού, να τοποθετούν τους πλαστικούς σάκους μπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου, το πολύ μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου και στην περίπτωση που η αποκομιδή γίνεται νύχτα, όχι πριν τις 20:00 μ.μ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο για κάθε σακούλα ή αντικείμενο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
8.    Ειδικότερα για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market κ.τ.λ., που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και τις συσκευασίες, που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κ.τ.λ.) και να τα εναποθέτουν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος ή, εφ’όσον στην περιοχή δεν εκτελείται μηχανική αποκομιδή ή ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου ή υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.
9.    Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις εστίασης, πρέπει να διατηρούν και δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδους, πρόπερς, συμπιεστές, καλάθια κ.τ.λ.), τα οποία θα βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους. Οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Εφ’ όσον τα μέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των κινδύνων διασποράς ή διαρροής, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο.
10.                    Τα απορρίμματα από την κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί, ψητοπωλείων, fast food ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιμελώς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
11.                    Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να τοποθετούνται μέσα στους κάδους με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν κάποιος κάδος μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων γεμίσει και δεν μπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριμμάτων, τότε οι σακούλες των απορριμμάτων που δεν χωρούν πλέον σ΄ αυτόν δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά να μεταφέρονται και να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους).
12.                    Απαγορεύεται η έκθεση απορριμμάτων, έστω και με τη σωστή συσκευασία που περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους του ιδίου άρθρου, μέσα σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους που δεν είναι άμεσα ορατοί ή προσβάσιμοι από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
13.                    Ο Νέος Δήμος Μαραθώνος, προωθεί προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικά κ.α.). Ενημερώνει , ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τους πολίτες ότι όλοι έχουμε την υποχρέωση να συμβάλλουμε στην καλύτερη υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα στους κάδους ανακύκλωσης οτιδήποτε πέρα από τα ανακυκλώσιμα υλικά.
14.                    Τα ανακυκλώσιμα υλικά της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να είναι πολύ καλά συσκευασμένα , συμπιεσμένα και δεμένα, ώστε να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο, να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αισθητική όχληση και να μη διασκορπίζονται.
15.                    Τα ανακυκλώσιμα υλικά της προηγούμενης παραγράφου με την παραπάνω συσκευασία πρέπει να εκτίθενται για αποκομιδή μόνο μετά τη λήξη του πρωινού ή απογευματινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της τοπικής αγοράς.
16.                    Υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων ή ανακυκλώσιμα υλικά με οποιαδήποτε συσκευασία, απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, καθώς αυτά λόγω του μεγάλου όγκου τους περιορίζουν τη χωρητικότητα των κάδων. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσης απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια , ξυλοκιβώτια κ.α.) διά της συμπιέσεως ή άλλου τρόπου (περιδέσεως). Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα
Γενική διάταξη για τα ογκώδη αντικείμενα
1.    Τα απορρίμματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων. Παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνον εφ’όσον διαθέτει τα μέσα και έχει τη δυνατότητα αποκομιδής ογκωδών Δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:
α) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο, ανάλογα με το είδος του, όπως αυτό θα προσδιοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος
γ) Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα και υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, (φύλλα, ξερά άνθη, γκαζόν κ.τ.λ..), στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν αλλά μόνον σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρμοδίως στον ενδιαφερόμενο με σχετική έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να εναποθέτουν αυτά προσωρινά. Τα αντικείμενα και υπόλοιπα καθαρισμού κήπων πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδής τους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο και η παράβαση αυτή συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, για την οποία εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό κοινοχρήστων χώρων.
2.    Συσκευασίες
Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου και σε περιορισμένες ποσότητες, που προέρχονται από καταστήματα, γραφεία κ.τ.λ., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.τ.λ..) δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κ.τ.λ.). Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις μεγάλης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, παρεμποδίζεται της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων το πρόστιμο διπλασιάζεται.
3.    Προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.τ.λ.., εάν μεν έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων ή συμπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, έχουν μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους χωρίς συσκευασία (χύμα), ή χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης.
β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.τ.λ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή εφαρμόζονται τα οριζόμενα για τα ογκώδη αντικείμενα.
γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
ΑΡΘΡΟ 9
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων
1.    Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού, περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος, που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν υποχρέωση:
-      Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
-      Να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά απορρίμματα.
2.    Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2α, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.τ.λ., υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής, να τα κρατούν συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Η μη συμμόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις) επισύρει κάθε φορά χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων.
3.    Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων - εκτός εκείνων που εξαιρούνται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 - οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι:
α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες,
β) για τον εμφανή χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά» με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήμανσης, που θα υποδειχθεί στους υπευθύνους από τις υπηρεσίες Καθαριότητος του Δήμου,
γ) οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, εφ’όσον τους ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευση και το είδος των απορριμμάτων.
4.    Ειδικά τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά, που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.τ.λ..) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή τους Χ.Υ.Τ.Α.:
α) Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου (δημοσίου ή δημοτικού χώρου) κάθε είδους υλικών άνευ αδείας από το Δήμο και χωρίς τη λήψη των ειδικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, τον Κανονισμό «κοινοχρήστων χώρων» του Νέου Δήμου Μαραθώνος και τον παρόντα Κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να λαμβάνουν μέτρα για την επιμελή κάλυψη των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών ή αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία των πολιτών και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της υπηρεσίας για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο και θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο άνευ αδείας. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν, από την έκταση της κατάληψης και τον κίνδυνο διασποράς των υλικών, προκαλούνται προβλήματα στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την ευταξία της πόλης.
β) Ωσαύτως απαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, δημιουργούν εστίες ρύπανσης και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προκαλούν κινδύνους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις από την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο έως και πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος, ανάλογα με το μέγεθος και την σοβαρότητα της ρύπανσης.
γ) Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινοχρήστων (δημοτικών ή δημοσίων) χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες, containers κ.τ.λ.) στους οποίους ρίπτονται μπάζα ή κάθε μορφής αδρανή υλικά. Οι υπεύθυνοι, όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο 4 γ 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται:
5.    Να εφοδιάζονται με σχετική άδεια από το Δήμο. Να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα με τον αριθμό της αδείας, την ημερομηνία έκδοσης και τα στοιχεία του υπευθύνου. Οι άδειες εκδίδονται από την Δ/νση Προσόδων του Δήμου, μετά από αυτοψία της Δ/νσης Οδοποιίας και έκδοση της σχετικής εγγυητικής επιστολής.
6.    Ως υπεύθυνοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι ως και οι μισθωτές και εκμισθωτές των ως άνω μέσων και των χώρων τοποθέτησής τους.
7.    Οι άδειες περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, τον συγκεκριμένο χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού μέσου ή της κατάληψης (κάδου, σκάφης, container κ.τ.λ.) ή της προστατευμένης προσωρινής κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων της παρ. 4 γ 2 του παρόντος άρθρου.
8.    Στους παραβάτες της παραγράφου 4 γ 1 επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε ημέρα παραμονής του μέσου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση παραμονής του μέσου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση παραμονής σκάφης, συμπιεστού ή άλλου μέσου, χωρίς άδεια, πέραν των 3 ημερών, το μέσο απομακρύνεται από την υπηρεσία και η δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους υπευθύνους.
9.    Η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιρειών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους επισύρει πρόστιμο.
10.                    Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα οχήματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
ΑΡΘΡΟ 10
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου.
α) Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και τη σχετική νομοθεσία.
β) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους, να τα κρατούν συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άμεση απομάκρυνσή τους με δικά τους μέσα. Η μη συμμόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις), επισύρει κάθε φορά πρόστιμο ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων. Οι παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν άμεσα από τους κοινόχρηστους χώρους τα απορρίμματα. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων και επιβάλλεται πρόστιμο για κατάληψη άνευ αδείας κοινοχρήστου χώρου ίσο με το 3πλάσιο του μεγαλύτερου συντελεστή κατάληψης κοινόχρηστων χώρων που ισχύει κάθε φορά.
γ) Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Η ανάμειξη επικίνδυνων απορριμμάτων με «οικιακά» απορρίμματα από Νοσοκομεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες που αναμειγνύουν μολυσματικά ή επικίνδυνα απόβλητα με οικιακά απορρίμματα, επισύρει κάθε φορά πρόστιμο.
δ) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντα κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11
Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση.
1.    Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των απορριμμάτων, υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων στοχεύει:
α) Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την μείωση του συνολικού όγκου τους πριν από την τελική τους διάθεση.
β) Στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συστημάτων ανακύκλωσης – αξιοποίησης.
γ) Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτικούς).
δ) Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
2.    Ο Δήμος σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, υποχρεούται αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.
3.    Ο Νέος Δήμος Μαραθώνος, προωθεί προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών. Οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. Ειδικότερα, οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα όσα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικές συσκευασίες, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ισχύει στην περιοχή τους.
4.    Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, που παράγουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων, οφείλουν να τα συλλέγουν χωριστά από τα άλλα απορρίμματα, να τα συμπιέζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.
5.    Ειδικότερα, για την ανακύκλωση χαρτιού–αλουμινίου–γυαλιού–πλαστικού, οι πολίτες μπορούν τοποθετούν τα άχρηστα χαρτικά στους μπλε κάδους, που είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία της πόλης.
6.    Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Δήμο.
7.    Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Νέου Δήμου Μαραθώνος, ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση δέχεται για ανακύκλωση και παλαιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, μηχανήματα φαξ κ.λ.π..
8.    Ο Δήμος, προκειμένου να ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κ.τ.λ..)
9.    Τα δημοτικά απόβλητα που προέρχονται από οχήματα ελαστικά, καταλύτες αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών, απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικούς κάδους και καθιερώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να μεριμνούν για την συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση τους, όπως αναλυτικά θα καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις εις εφαρμογή του Νόμου 2939/2001 και 3854/2010.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 12
Υποχρεώσεις πεζών–οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων.
1.    Απαγορεύεται, η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας, μικροαντικειμένων, ειδών ατομικής χρήσης σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και  δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.). Τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάγονται και να ρίχνονται μέσα στο πλησιέστερο διαθέσιμο καλάθι μικροαπορριμμάτων ή κάδο μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων. Η ρύπανση της πόλης με καθένα από τους παραπάνω τρόπους αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
2.    Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών ή άλλων αντικειμένων, που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια μικροαπορριμμάτων καθώς και στους κάδους, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και καταλογισμό του κόστους αποκατάστασης.
3.    Η ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων με μηχανέλαια κάθε είδους οχημάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν αμέσως για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. διαρροή μετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχημα, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Διεύθυνση Καθαριότητας. Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
4.    Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο φιλοξενίας παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.
5.    Απαγορεύεται, ο σταυλισμός ή εκτροφή ζώων–πτηνών (π.χ. κότες, κατσίκες, βοοειδή, άλογα κ.λ.π.) κοντά σε κατοικημένες περιοχές χωρίς σχετική άδεια.
6.    Απαγορεύεται:
-      Η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό κατά την πλύση πεζοδρομίων, αυλών, βεραντών, οχημάτων, κ.α. όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης.
-      Η σύνδεση πλυντηρίων–νεροχυτών–βόθρων, με αγωγούς που καταλήγουν σε κοινόχρηστους χώρους ή σε φρεάτια απορροής.
7.    Απαγορεύεται:
-      Η εκροή όμβριων υδάτων σε κοινόχρηστους χώρους και ρείθρα πεζοδρομίων όταν προέρχονται από μη στεγανά φρεάτια τα οποία μπορεί να μολυνθούν από εισροή άλλων υπόγειων νερών (π.χ. λυμάτων-αποβλήτων). Επίσης τα στεγανά φρεάτια θα πρέπει να έχουν υποστεί καθίζηση φερτών υλών σε κατάλληλες οσμο-παγίδες.
-      Η εκροή οποιονδήποτε καθαρών υδάτων ακόμη και τρεχούμενο πόσιμο νερό, τα οποία να διασχίζουν πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους, δημοτικούς οδούς και να λιμνάζουν σε χώρους προκαλώντας εστίες ρύπανσης ή μόλυνσης.    
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης. Το ωράριο εκκένωσης  βόθρων στα κεντρικά σημεία της πόλης είναι, από 5:00 μέχρι 8:00π.μ. (το ωράριο δύναται να αλλάζει με απόφαση Δημάρχου, Αντιδημάρχου Καθαριότητας, ή Δημοτικού Συμβουλίου). Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης και καταγγελία στην υγειονομική υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τα περαιτέρω.
-       
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης. Το ωράριο εκκένωσης  βόθρων στα κεντρικά σημεία της πόλης είναι, από 5:00 μέχρι 8:00π.μ. (το ωράριο δύναται να αλλάζει με απόφαση Δημάρχου, Αντιδημάρχου Καθαριότητας, ή Δημοτικού Συμβουλίου). Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης και καταγγελία στην υγειονομική υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τα περαιτέρω.
ΑΡΘΡΟ 13 – Ρύπανση από διαφημίσεις.
1.    Απαγορεύεται η εμπορική διαφήμιση εκτός των ειδικών πλαισίων και καθορισμένων θέσεων. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές και συνθήματα και άλλα διαφημιστικά μέσα, επισύρει σε βάρος των παραβατών χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
2.    Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η αντίθετη με την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πόλης τοποθέτηση διαφημιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
3.     Όσα διαφημιστικά πλαίσια και καταχωρήσεις τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα παραπάνω πλαίσια και διαφημίσεις, καθώς και των διαφημιζομένων, επιβάλλεται ανάλογα με την έκτασης της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
ΑΡΘΡΟ 14 - Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
1.    Οι υπεύθυνοι κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.λ.π.), οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς και καλά κλειστούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (υπολείμματα τροφών, κόκαλα κ.λ.π), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν μέσα στα μέσα μηχανικής αποκομιδής το πολύ μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο για κάθε αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία και επιπλέον αφαιρείται η άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους σε περίπτωση υποτροπής.
2.    Αν ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από κατάστημα «υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι μεγάλος και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα μηχανικής αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και υλικά συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Επίσης οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην προσθήκη μέσων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης τους. Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που καθορίζεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και εντός των ορίων ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά και για κάθε αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής με τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης.
3.    Σε περιοχές που, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή και δεν υπάρχουν μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας από τους υπεύθυνους των καταστημάτων και να τηρείται χωρίς παρέκκλιση το ωράριο αποκομιδής. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά διπλάσιο πρόστιμο από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.
4.    Οι υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων κ.α. όπου παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την επιτόπια κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν επαρκή δοχεία απορριμμάτων, να φροντίζουν να τα αδειάζουν τακτικά, να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Η τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους, επιτρέπεται χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα φέρουν διαφημιστική καταχώρηση, ο αριθμός και η θέση τους θα προβλέπονται στην χορηγούμενη άδεια κοινόχρηστων χώρων και οι προδιαγραφές τους θα συμφωνούν με τους σχετικούς όρους, που ο Δήμος έχει θεσπίσει σχετικά με τον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνονται για όλα τα παραπάνω στοιχεία, επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Καθαριότητας. Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
5.    Εάν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστημάτων υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά μέσα για κάθε είδος.
6.    Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους προϊόντων καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων. Για την ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων, που προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου, επιβάλλεται στους παραβάτες χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.


 ΑΡΘΡΟ 15
Καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων) χώρων, που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις.
1.    Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, ψητοπωλεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα, που χρησιμοποιούν κατόπιν σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν:
α) Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου.
β) Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησης τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.
γ) Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί.
2.    Η αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων επιχειρήσεων (π.χ. χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων κ.α.) που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει σε βάρος των παραβατών χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
3.    Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού.
α) Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν να αποκομίζουν με δικά τους μέσα τυχόν απορρίμματα και να τα μεταφέρουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση ή να τα φυλάττουν σε ειδικούς χώρους (ψυκτικούς θαλάμους), τηρώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις, ώστε να γίνει η αποκομιδή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοχής. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης.
β) Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
4.    Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημά τους, οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά ακόμη και σχετικά με την εμπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ. ψυγεία, πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, παλιά σίδερα, μικροπροϊόντα, επισκευαζόμενες μηχανές, συσκευές ή και αυτοκίνητα, χαρτοκιβώτια κ.λ.π., εκτός αν έχει ληφθεί σχετική άδεια από την Δημοτική Αρχή, μετά την καταβολή του σχετικού τέλους, για κατάληψη πεζοδρομίου, οδοστρώματος ή και κοινόχρηστου χώρου σε προσδιορισμένο από την Δημοτική Αρχή χώρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
5.    Ο χώρος που προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο θα χορηγείται η άδεια της Δημοτικής Αρχής για χρήση από τον ενδιαφερόμενο καταστηματάρχη, θα σκουπίζεται και θα καθαρίζεται υποχρεωτικά σε όλη την έκταση και καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσης του με έξοδα και ευθύνη του υπόχρεου αυτού. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού των απορριμμάτων αυτών. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
6.    Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστημάτων ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρμολόγησης επίπλων ή άλλων ειδών κ.λ.π.) στα πεζοδρόμια ή καταστρώματα δρόμων. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
7.    Απαγορεύεται η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των περιπτέρων. Οι υπεύθυνοι περιπτέρου υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο του περίπτερου καθαρό σ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
8.    Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής ακάθαρτα ύδατα, μηχανέλαια από συνεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.


ΑΡΘΡΟ 16 – Καθαριότητα οδών.
1.    Οι υπεύθυνοι των οχημάτων ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης υποχρεούνται να απομακρύνουν τα οχήματά τους την ημέρα και για τις ώρες που θα τους ενημερώσει σχετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειμένου να διευκολύνονται οι προγραμματισμένες ή έκτακτες εργασίες καθαριότητας οδοστρώματος (πλύσιμο, σάρωση κ.λ.π.). Η παραπάνω ενημέρωση θα γίνεται την προηγούμενη ημέρα των εργασιών καθαρισμού με ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και με τους εξής δύο τρόπους:
α) Με τοποθέτηση ενημερωτικών σημειωμάτων στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων από την προηγούμενη ημέρα και με ανακοίνωση από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή
β) Με τοποθέτηση ενημερωτικής ταμπέλας στην αρχή και στο τέλος της οδού που πρόκειται να καθαριστεί.
2.     Όσα αυτοκίνητα κατά την ημέρα των εργασιών καθαρισμού βρεθούν σταθμευμένα στους αντίστοιχους δρόμους παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα απομακρύνονται με γερανοφόρο όχημα και όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.
3.    Απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά από κάδους και η εμπόδιση της μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων και η παρεμπόδιση δημοτών στην εναπόθεση απορριμμάτων στους κάδους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο αφαίρεση της πινακίδας και μεταφορά του οχήματος με γερανό. Όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.
4.    Απαγορεύεται η τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων επί των πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων, παρά μόνο μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής, διπλασιάζεται.
ΑΡΘΡΟ 17 – Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων.
1.    Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκίνητων και γενικά των μεταφορικών μέσων ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να είναι απόλυτα προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, οδηγού, μεταφορέα κ.λ.π. που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κ.ο.κ, ο Δήμος επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
2.    Απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα και του υπεύθυνου της εξυπηρετούμενης επιχείρησης. Σε περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος των υπευθύνων.
3.    Φορτηγά Ι.Χ. ή Δ.Χ. που συλλαμβάνονται να αδειάζουν άχρηστα αντικείμενα σε δρόμους, πλατείες, οικόπεδα, ποταμούς, ρέματα, επιβαρύνονται με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο εκτός των λοιπών ποινών που επισσείονται από άλλες διατάξεις και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.ΑΡΘΡΟ 18
Α) Λαϊκές αγορές
1.    Υποχρεώσεις Δήμου: Ο Δήμος, οφείλει να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να διατηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους, όπου Πραγματοποιούνται Λαϊκές αγορές, αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό τους αμέσως μετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας τους.
2.     Υποχρεώσεις αδειούχων - παραγωγών - πωλητών και εργαζομένων στις Λαϊκές αγορές.
Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι κατά χώρο αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις), έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις Λαϊκές Αγορές και το προσωπικό που απασχολούν.
3.    Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών ειδικότερα οφείλουν:
α) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
β) Να μη καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους καθ΄ υπέρβαση των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί σύμφωνα με την άδειά τους.
γ) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργία της λαϊκής αγοράς.
δ) Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδίως ευπαθών ή ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (π.χ. λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.τ.λ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα, πλαστικά κ.α.).
ε) Να μην εγκαταλείπουν υπολείμματα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω από τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς, εκτός κάδων ή σάκων.
στ) Να μη παρακωλύουν, αλλά να διευκολύνουν τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των Λαϊκών Αγορών συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου.
ζ) Να απομακρύνουν χωρίς καθυστέρηση τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί, τηρώντας το προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς.
η) Η παραμονή των πωλητών Λαϊκών Αγορών ή των βοηθών, εκπροσώπων ή υπαλλήλων τους μετά το πέρας του νόμιμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ι) Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις ισχύουν και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αδειούχοι πωλητές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών αναπληρώνονται ή βοηθούνται στις εργασίες τους από συνεργάτες ή υπαλλήλους.
4.    Η ρύπανση χώρων Λαϊκών Αγορών ή χώρων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου με ρίψη ή εγκατάλειψη κάθε είδους απορριμμάτων κατά παράβαση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου του ιδίου άρθρου του παρόντος Κανονισμού επισύρει κατά των υπευθύνων χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
5.     Μετά τη λήξη της εργασίας τους οι πωλητές οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο τους και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να καθίσταται ευχερής ο καθαρισμός της έκτασης της Λαϊκής Αγοράς από τις υπηρεσίες του Δήμου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριμένης διάταξης, σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
Ειδική Διάταξη
Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. (χώρων υγειονομικής ταφής) από οποιαδήποτε αιτία, που υπερβαίνει τις 24 ώρες και καθιστά αδύνατη την αποκομιδή και τελική διάθεση των απορριμμάτων, ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώσει τους παραγωγούς (Ταμείο Λαϊκών αγορών) και διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την διενέργεια της Λαϊκής αγοράς, μετά από 12ωρη προειδοποίηση.
Β) Δημοτικές Αγορές
Η καθαριότητα των Δημοτικών αγορών αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου κανονισμού, εφ’ όσον δεν υφίσταται ιδιαίτερος Κανονισμός για τις δημοτικές αγορές, ισχύουν όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις Λαϊκές αγορές και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
Γ) Υπαίθριο & Στάσιμο Εμπόριο
1.    Μικροπωλητές - Καντίνες - Περίπτερα
Οι μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου οφείλουν:
α) Να τηρούν του κανόνες υγιεινής. 
β) Να τηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερό τους καθαρό.
γ) Να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώρο εργασίας, μετά την λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισμός της περιοχής και να μην μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες μόλυνσης,
δ) Να διατεθούν ειδικό μέσο ή μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες, για την προσωρινή αποθήκευση μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 παρ. 4,5 και 6. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη και φροντίδα των μικροπωλητών.
ε) Να μην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισμό, την κίνηση των πολιτών και των μέσων καθαριότητας.
στ) Να εναποθέτουν τα απορρίμματα και τις άδειες συσκευασίες στο πλησιέστερο μέσο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου.
ζ) Εφ’ όσον στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να συσκευάζουν σε ανθεκτικές σακούλες τα στερεά απόβλητα, να ελαχιστοποιούν με κάθε μέσο τον όγκο των συσκευασιών και να τις περιδένουν με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς.
η) Οι παραβάτες των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.
θ) Σε κατ’ εξακολούθηση παραβάτες ο Δήμος, μετά την τρίτη βεβαίωση παραβάσεως του παρόντος κανονισμού, μπορεί να αφαιρέσει την άδεια κοινόχρηστου χώρου.
2.    Νωπά Οπωροκηπευτικά
α) Οι αδειούχοι μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών, που ασκούν την δραστηριότητά τους σε κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν αδείας από το Δήμο, οφείλουν να τηρούν όλα όσα αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος κεφαλαίου (γ. υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο) και επί πλέον:
β) Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πάγκων να πετούν στο οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους, υπολείμματα των προϊόντων τους, άδειες συσκευασίες, περιτυλίγματα κ.τ.λ..
γ) Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων, α, β, και γ, αυτής της παραγράφου (2), επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.
3.    Πάγκοι Εμπορικών Καταστημάτων
α) Στα εμπορικά καταστήματα που διατηρούν κατόπιν αδείας πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους, επιβάλλεται η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
β) Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων, τα εμπορεύματα και κάθε κατασκευή που παρεμποδίζει τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, του οδοστρώματος και των κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να αποσύρεται με φροντίδα των υπευθύνων καθαριότητας των επιχειρήσεων.
γ) Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων α, β και γ, της παραγράφου αυτής (3), επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα μα την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.
ΑΡΘΡΟ 19
Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λ.π.
1.    Τα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχής, τρέϊλερ και μηχανήματα πάσης μορφής, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο από ένα (1) μήνα στο ίδιο σημείο, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως. Εφ’ όσον διαπιστωθεί η παράβαση από τα όργανα του Δήμου ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης και αν εξακολουθεί η στάθμευση θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου του Νόμου 1080/80.
2.    Αν δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση ο Δήμος επικολλά ειδικό σήμα επί του οχήματος ή του μηχανήματος και συντάσσει πρωτόκολλο καταγραφής εγκαταλελειμμένου.
3.    Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί και έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο του ενός (1) μηνός, το αυτοκίνητο ή το μηχάνημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο και με ευθύνη του Δήμου μεταφέρεται στον Ο.Δ.Δ.Υ., όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Στο πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται επακριβώς η κατάσταση του μηχανήματος και η θέση από την οποία αποσύρθηκε.
4.    Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
5.    Οχήματα ή μηχανήματα, που μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους πριν τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός σε παρακείμενη θέση στην ίδια περιοχή, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.
6.    Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο άλσος λόφο κ.τ.λ.., αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο ανάλογα με το είδος των οχημάτων (επιβατηγά, μοτοσικλέτες, φορτηγά κ.α. και κάθε είδους μηχανές ανάλογα με τον όγκο, το βάρος και το ωφέλιμο φορτίο τους).
7.    Εκτός του προστίμου στον ιδιοκτήτη του οχήματος καταλογίζεται η δαπάνη μεταφοράς του οχήματος στον Ο.Δ.Δ.Υ., όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά.
8.    Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί σε διάστημα πέντε (5) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης ή την επικόλληση του ειδικού σήματος, να υποβάλλει αίτημα στην υπηρεσία για την απόσυρση του οχήματος από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης καταβάλει τέλος για την απόσυρση και απαλλάσσεται του προστίμου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Το τέλος της απόσυρσης και το ύψος του, θα καθοριστούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 20 – Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη).
1.    Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.
2.    Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να τους μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής με αυτονόητους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί με θυροκόλληση τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας (15) δέκα πέντε ημερών στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους με δικά τους έξοδα και μέσα.
3.    Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα 5/ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας, ο Δήμος, αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.
4.    Οι στεγασμένοι ή μη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αυλές κ.λ.π.) πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος, κατά τη διαδικασία της διάταξης της προηγουμένης παραγράφου του ιδίου άρθρου του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων κοινοχρήστων χώρων και να καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.
5.    Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από την έλλειψη καθαριότητας σε κάποιον ιδιωτικό χώρο είναι άμεσος και επικείμενος, ο Δήμος με μόνη την αυτοψία της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα, μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου ύστερα από (1) μια και μόνη ειδοποίηση των υπευθύνων με θυροκόλληση και άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσμίας συμμόρφωσης.
6.    Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδηλώσεων (εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κ.τ.λ.), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθεσης μικροαπορριμμάτων και αποβλήτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με την ιδιοκτησία τους. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων, που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, σε κοινόχρηστους χώρους ή μέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργανωτές των εκδηλώσεων ή, μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας, με ειδικά προγράμματα και σε χρόνο που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση.
7.    Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης το πρόστιμο διπλασιάζεται.
ΑΡΘΡΟ 21
Καθαριότητα οικοπέδων.
1.    Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράττουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Ο Δήμος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους του οικοπέδου με τοιχοκόλληση στο χώρο και παρέχει 15ημερη προθεσμία συμμόρφωσης.
2.    Εάν, μετά την πρώτη ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην συμμορφώνονται, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση, ενώ επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο στους υπεύθυνους για οικόπεδα έως 1 στρέμμα, προσαυξανόμενο για κάθε επί πλέον στρέμμα και παρεμβαίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για την κατασκευή περίφραξης, απολύμανση κ.τ.λ.. στους υπεύθυνους.
3.    Οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι) οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόμη και όταν τρίτοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα.
4.    Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρο 1 του Π.Δ. της 12.4.1929 («Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»).
5.    Ο Δήμος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διάταξης, εφαρμόζει αναλογικά τις διαδικασίες που προαναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού και αποκαθιστά την καθαριότητα και την ασφάλεια του οικοπέδου, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.

ΑΡΘΡΟ 22
Τα κάθε είδους έργα που εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου από ιδιώτες ή φορείς του δημοσίου, κοινωφελών οργανισμών, εργολάβους δημοσίων και δημοτικών έργων κ.τ.λ., πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να πληρούν όλους τους κανόνες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον παρόντα Κανονισμό.
Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας πεζών και οχημάτων, να μην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία της πόλης και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στο περιβάλλουν δομικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους αχρήστων αντικειμένων και αποβλήτων.
1.    Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (ανέγερση νέων οικοδομών, επισκευές, λοιπές, οικοδομικές εργασίες), που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους από οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δημοσίων έργων.
2.    Για την πραγματοποίηση όλων των προαναφερόμενων εργασιών προαπαιτείται η ύπαρξη σχετικής άδειας της κατά νόμο αρμόδιας αρχής.
3.    Σε κάθε εκτελούμενη οικοδομική εργασία, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του επιβλέποντος μηχανικού και του αρμόδιου εργολάβου στο χώρο του εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν:
α) Αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας.
β) Πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία έκδοσής της.
γ) Άδεια από το Δήμο για την κατάληψη του πεζοδρομίου ή οδοστρώματος, εφ’ όσον αυτά χρησιμοποιούνται για εναπόθεση υλικών κ.λ.π.
4.    Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν αμέσως να τα παρουσιάζουν, προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος των εκτελούμενων κατασκευών.
5.    Η μη τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή από το Δήμο των σχετικών προστίμων σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων και την κίνηση της διαδικασίας διακοπής των εργασιών.
6.    Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν:
α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα.
β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου, να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.
7.    Οι παραπάνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να τηρούν τον χώρο οικοδομικών εργασιών ασφαλισμένο με περίφραξη και προειδοποιητική πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία, ενώ σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων.
8.    Σε περίπτωση νόμιμης κατάληψης πεζοδρομίου, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον εγκιβωτισμό των αδρανών υλικών (π.χ. οριοθέτηση του χώρου προσωρινής εναπόθεσης με μαδέρια, τσιμεντόλιθους, λαμαρίνες κ.α.), ώστε να αποτρέπεται η διασκόρπισή τους από νερά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά, που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.α.), πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μη παρασύρονται από τον άνεμο.
9.    Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν επίσης να τηρούν όλα τα παραπάνω προστατευτικά μέτρα.
10.                    Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά υλικά ή υλικά κατεδαφίσεων (μπάζα) πλέον του 3/ημέρου, ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες.
11.                    Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή μπαζών στους κάδους τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο.
12.                     Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, ενώ τα περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές (πλαστικές) πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, ενώ όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος η σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωσφορίζουσα.
13.                     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, με τη διαπίστωση κάθε παράβασης των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων από αριθμό 2 έως και 9 του παρόντος άρθρου του παρόντος Κανονισμού, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη αντίστοιχο χρηματικό πρόστιμο, εφ’ όσον από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση (π.χ. κατάπτωση εγγυητικής επιστολής).
14.                     Η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου  τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο βάσει του άρθρου 3 παρ.8 του Ν. 1080/80.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΡΘΡΟ 23
Κατά των επιβαλλομένων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος Κανονισμού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπομένων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόμενης από το άρθρο 7 παράγραφος 8 του Ν. 2307/1995 Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών του Νέου Δήμου Μαραθώνος.
Με τον πιο πάνω κανονισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Νέου Δήμου  Μαραθώνος. Αντίστοιχα καθήκοντα με τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, μπορεί να ανατίθενται με Απόφαση του Δημάρχου, στον Διευθυντή, στον Προϊστάμενο, στους Επόπτες και στους Επιστάτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Οι παραπάνω κατά την επιβολή των κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή με τα στοιχεία τους, εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά την διαπίστωση της παράβασης.

ΑΡΘΡΟ 25
Η καθαριότητα της πόλης που αποβλέπει σε άνετες και ανθρώπινες συνθήκες ζωής, στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των δημοτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες.
Κάθε δημότης έχει υποχρέωση να είναι ενεργό άτομο και να προβαίνει σε συστάσεις σε εκείνους τους συνδημότες του που παραβιάζουν τις διατάξεις καθαριότητας του παρόντος κανονισμού.
Κάθε δημότης επίσης, οφείλει να γνωστοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τις παραβιάσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή του, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για το δημόσιο καλό. Κάθε δημότης οφείλει να έχει κατά νου ότι η καθαριότητα είναι και δική του υπόθεση και ότι, σε τελευταία ανάλυση, ο Νέος Δήμος Μαραθώνος δεν ανήκει μόνο σ’ εκείνον ή στο γείτονά του, αλλά σε όλους μας.


ΑΡΘΡΟ 26
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1.     
Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων (άρθρο 5-9).
50  - 300   Διπλασιάζεται σε υποτροπή
2.     
Ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι κ.λ.π.) (άρθρο 5-10).
50 – 300
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
3.     
Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων, προστατευτικών μέσων, μετακίνηση κάδων και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π», φθορά των παραπάνω μέσων (άρθρο 7-3).
50 -150
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
4.     
Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιμο συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα αποθήκευσης απορριμμάτων (άρθρο 7-4).
50 – 100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
5.     
Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία. Τοποθέτηση εντός των κάδων μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων (άρθρο 7-5).
50 – 100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
6.     
Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέμασμα απορριμμάτων σε δέντρα ή ρίψη αυτών στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο. (άρθρο 7-7).
50 - 150
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
7.     
Μη ελαχιστοποίηση του όγκου των πάσης φύσεως απορριμμάτων που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market, εμπορικά καταστήματα κ.α. (άρθρο 7-8).

50 - 500
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

8.     
Βρώμικοι κάδοι, συμπιεστές, καλάθια ιδιωτών ή επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους (άρθρο 7-9).
50 - 100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
9.     
Απορρίμματα από κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων καφενείων, ουζερί, fast food κ.α. που δεν έχουν στραγγιστεί επιμελώς (άρθρο 7-10).
50 - 200
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
10. 
Εναπόθεση των ανωτέρω απορριμμάτων σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους (άρθρο 7-12).
100 - 300
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
11. 
Εναπόθεση απορριμμάτων σε κάδους ανακύκλωσης
(άρθρο 7-13).
50 - 300
Διπλασιάζεται σε υποτροπή12. 
Εναπόθεση υλικών συσκευασίας εμπορευμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων (άρθρο 7-16).
100 - 300
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
13. 
Ξερά φύλλα, άνθη, δέντρα, θάμνοι, απορρίμματα κήπου χωρίς σακούλες. Εναπόθεση υπολοίπων κοπής δένδρων ή θάμνων ή κλαριών σε πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους χωρίς υπόδειξη των Υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 8-3).
50 - 200
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
14. 
Ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα – τοξικά ή μολυσματικά απορρίμματα Νοσοκομείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών (άρθρο 9).
500 - 3.000
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
15. 
Εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 10).
500 - 3.000
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
16. 
Χαρτιά στους δρόμους από πεζούς ή εποχούμενους. Απόρριψη - χαρτιών και λοιπών μικροαντικειμένων στους δρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους από πεζούς περιπατητές ή από αυτοκίνητα (άρθρο 12-1).
20 - 100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

17. 
Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων ή χημικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια απορριμμάτων (άρθρο 12-2).
50 - 100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή Κόστος αποκατάστασης
18. 
Ρύπανση, με λάδια, κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.
Μη ειδοποίηση σε περίπτωση διαρροής λαδιών από σύγκρουση (άρθρο 12-3).
50 - 300
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

19. 
Ρύποι κατοικίδιων ζώων που ρυπαίνουν δρόμους, παιδικές χαρές κ.λ.π. (άρθρο 12-4).
20 - 100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
20. 
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό π.χ. πλύσιμο οχημάτων κ.λ.π. (άρθρο 12-6).
50 - 300
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
21. 
Σύνδεση πλυντηρίων – νεροχυτών – βόθρων με αγωγούς που καταλήγουν σε κοινόχρηστους χώρους ή σε φρεάτια απορροής (άρθρο 12-7).
300
Σε υποτροπή από
500 - 2000
22. 
Ρύπανση με αφίσες, φεϊγβολάν, συνθήματα (εξαιρούνται τα πολιτικά) (άρθρο 13-1).
50 - 1500
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
23. 
Πλαίσια ή διαφημίσεις αυθαίρετες σε κοινόχρηστους χώρους. (άρθρο 13-2).
50 - 500
Διπλασιάζεται σε υποτροπή


24. 
Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπολειμμάτων τροφών (κρέας, κόκκαλα, ψάρια), έξω από κάδους (άρθρο 14-1).
50 - 150
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
25. 
Ρύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων κ.α. από επιτόπια κατανάλωση προσφερομένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) (άρθρο 14-4).
50 - 150
Σε υποτροπή αφαίρεση της άδειας τραπεζοκαθισμάτων
26. 
Ρύπανση οδών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από προϊόντα καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων
(άρθρο 14-6).
50 - 100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
27. 
Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων (χώροι τραπεζοκαθισμάτων – αποθήκες – παρκινγκ κ.α.) δίπλα σε σχολεία, κατοικίες κ.α. (άρθρο 15-2).
100 – 300
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
28. 
Η εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε αντικείμενου ή υλικού από καταστήματα (ψυγεία, πάγκοι, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, κιβώτια ποτών κ.α.) (άρθρο 15-4).
100 – 500
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

29. 
Αμέλεια καθαρισμού μισθωμένων χώρων και ρύπανση από διασκορπισμό των απορριμμάτων (15-5).
30 – 300
 Διπλασιάζεται σε υποτροπή
30. 
Πραγματοποίηση εργασιών χωρίς άδεια σε πεζοδρόμια – δρόμους από καταστήματα ή συνεργεία, που ρυπαίνουν τους παραπάνω κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 15-6).
100 – 500
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
31. 
Εναπόθεση πάσης φύσης υλικών συσκευασίας έξω από τον χώρο των περιπτέρων (άρθρο 15-7).
50 – 150
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
32. 
Απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων, υπόνομους ή δίκτυα απορροής μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων και λιπών από καταστήματα εστίασης (άρθρο 15-8).
300 - 1.000
Διπλασιάζεται σε υποτροπή33. 
Ογκώδη άχρηστα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους και οδόστρωμα (άρθρο 16-4).
100 – 300
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
34. 
Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. που αδειάζουν απορρίμματα – μπάζα κ.λ.π. σε δρόμους, πλατείες, ποταμούς ρέματα κ.λ.π.
(άρθρο 17-3).
200 - 1.000
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
35. 
Ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου (άρθρο 18-4).
100 – 250
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ "ΑΣ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ" ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.